PRIVACY STATEMENT

Unique Safety Products BV, gevestigd aan Van 't Hoffstraat 4 2665 JL Bleiswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.uniquesafetyproducts.com Van 't Hoffstraat 4
2665JL Bleiswijk The Netherlands
T +31 (0)10 822 4400


Myrthe Kooij is de Functionaris Gegevensbescherming van Unique Safety Products BV. Zij is te bereiken via myrthe.kooij@usp-online.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Unique Safety Products BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Unique Safety Products BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@usp-online.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Unique Safety Products BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Unique Safety Products BV) tussen zit. Unique Safety Products BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Afas - ordermanagement

 • Lightspeed - webwinkel software

 • MailChimp - mailings 

Bovengenoemde systemen verzorgen zelf de bescherming van persoonsgegevens.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De verzamelde data worden bewaard tenzij u ons aangeeft dit niet (meer) te doen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Unique Safety Products BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In de toekomst zullen wij gebruik gaan maken van tracking cookies en analytische cookies. Wij vragen hier (vooraf) toestemming voor aan de websitebezoeker.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Unique Safety Products BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@usp-online.nl.
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 

Unique Safety Products BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Unique Safety Products BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@usp-online.nl
 

 

 


 

Unique Safety Products BV, located at Van 't Hoffstraat 4, NL-2665 JL Bleiswijk, The Netherlands is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
 

Contact details:

www.uniquesafetyproducts.com
Van 't Hoffstraat 4
NL-2665 JL, Bleiswijk, The Netherlands
T +31 10 822 4400
 

Myrthe Kooij is the Data Protection Officer of Unique Safety Products BV. She can be reached via myrthe.kooij@usp-online.nl


Personal data that we process

Unique Safety Products BV processes your personal data because you use our services and / or because you provide them to us.

Below an overview of the personal data we process:

 • First and last name

 • Sex

 • Address 

 • Phone number

 • E-mail address

 • VAT-number
   

For what purpose and on what basis we process personal data

Unique Safety Products BV processes your personal data for the following purposes:

 • Handling your payment

 • Sending our newsletter and / or advertising brochure

 • To be able to call or e-mail if necessary to carry out our services

 • To inform you about changes to our services and products

 • To give you the opportunity to create an account

 • To deliver goods and services to you


Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can’t check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@usp-online.nl, then we will delete this information.


Automated decision-making

Unique Safety Products BV does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. This concerns decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example, an employee of Unique Safety Products BV) being involved. Unique Safety Products BV uses the following computer programs or systems:
Afas - order management
Lightspeed - web shop software
MailChimp - mailings
The above-mentioned systems themselves take care of the protection of personal data.


How long we store personal data

The collected data will be saved unless you tell us not to do this (anymore).


Sharing personal data with third parties

Unique Safety Products BV provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

In the future we will use tracking cookies and analytical cookies. We request permission for this from the website visitor.
 

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Unique Safety Products BV and you have the right to data portability. This means that you can send a request to us to send the personal information we have in a computer file to you or another organization mentioned by you.
 

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to sales@usp-online.nl.
 

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, to your request.
 

Unique Safety Products BV also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

How we protect personal data

Unique Safety Products BV is handling the protection of your data with the greatest care and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@usp-online.nl


 

 
 

Unique Safety Products is uw Machineveiligheidsexpert. Wij

vertegenwoordigen de volgende merken.
 

Fortress Interlocks

Troax

Mechan Controls

Hokuyo

.Steute

Master Lock

Abus 

Brady

Sofis

SSP

Inxpect

Onze webshops

Support

Unique Safety Products 

Nederland
Van 't Hoffstraat 4

2665 JL Bleiswijk

Nederland
 

+31 (0)10 8224400

sales@usp-safety.com

Duitsland

Speditionstraße 21

40221 Düsseldorf

Duitsland
 

+49 (0)211 88231735

sales@usp-safety.com

 • LinkedIn
 • YouTube

© 2020 Unique Safety Products BV